Csabacsűd

Array
Legfrissebb híreink
Az E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt. Közleménye
2015. október 06. kedd, 09:27

FELHÍVÁS

villamos hálózatok környezetének tisztántartására

Az E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt.(székhelye: 4024 Debrecen, Kossuth L.u.41.) felhívja az ellátási területén lévő ingatlantulajdonosokat, Használókat, Kezelőket, Bérlőket- ideértve a természetes- és növényvédelmi területek kezelőit, az erdészeteket, önkormányzatokat- a villamos hálózatok nyomvonalát és a biztonsági övezetet érintő akár élő, akár elszáradt, gondozott vagy gondozatlan fák, bokrok, növényzet eltávolítására, a fák gallyazásának elvégzésére.

A növényzeten történő beavatkozásra az élet- és vagyonbiztonság, veszélyes helyzetek elkerülése és az áramszünetek megelőzése érdekében van szükség.

Az E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt. a jelen felhívást a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 124.§ (2) bekezdése, 133.§ (3) bekezdése, 137.§-a, illetve a villamos művek, valamint a termelői, magán, és közvetlen vezetékek biztonsági övezetéről szóló 2/2013. (I.22.) NGM rendelet alapján teszik közzé.

A növényzetre vonatkozó korlátozások a biztonsági övezetben, fa vagy más növény akkor telepíthető, hagyható meg, ha végleges kifejlett állapotában

  • 35 kV felett 200 kV névleges feszültségszintig 3 méternél
  • 1 kV felett 35kV névleges feszültségszintig 2 méternél
  • 1 kV-nál nem nagyobb névleges feszültségszintnél 1 méternél jobban annak legkedvezőtlenebb helyzetében sem közelíti meg az áramvezetőt az éves növekményt is figyelembe véve.

A biztonsági övezetben a növényzetre vonatkozó tilalom szerint tilos

  • olyan növényzet telepítése és tűrése, amelynek magassága kifejlett állapotában meghaladja a 4 métert
  • olyan növényzet telepítése és tűrése, amely a nyomvonal és az oszlopok járművel való megközelítését akadályozza.

A biztonsági övezet környezetében lévő fák, bokrok ágait vagy a teljes növényzetet az ingatlantulajdonosoknak-mint egyben a növényzet tulajdonosának – kell rendszeresen megfelelően gondoznia, hogy azok a vezeték biztonsági övezetének határát, illetőleg az adott feszültségszintű vezetékre vonatkozó veszélyzóna határát ne közelítsék meg.

Kérjük, hogy az élet-, baleset- és vagyonbiztonság érdekében az ingatlantulajdonosok szíveskedjenek ezt a feladatot elvégezni! A vezetékek által érintett kül- és belterületi ingatlanokon egyaránt mérjék fel, hogy hol nem felel meg a növényzet méret, magassága a jogszabályi előírásoknak, és az éves növekedést is figyelembe véve, és ennek megfelelően tegyék meg a szükséges intézkedéseket.

Kérjük, hogy a hálózatot veszélyesen megközelítő fák és egyéb növényzet gallyazása, eltávolítása előtt – az élet-, baleset- és vagyonbiztonság érdekében – egyeztessék az elvégzendő feladatokat és azok végrehajtási feltételeit az E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt. területileg illetékes szervezeti egységével!

Az élet-, baleset- és vagyonbiztonság érdekében kiemelten fontos a feszültségmentesítés elvégzése és a szakfelügyelet, melyet az E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt. elvégez, illetve térítésmentesen biztosít.

Felhívjuk az ingatlantulajdonosok figyelmét, hogy a szükséges feszültségmentesítés elmaradása miatt bekövetkezett balesetért, károkért felelősséget az E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt. nem vállal.

Az E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt. régió-központ címe, elérhetősége:

Név Cím Telefon
Szolnoki régióközpont 5000 Szolnok, Verseghy u. 3. (56) 506-131

Amennyiben az ingatlantulajdonosok e felhívás megjelenésétől számított 15 munkanapon belül nem jelenti be az E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt. illetékes régióközpontjánál, hogy a biztonsági övezet tisztántartását elvégzi, vagy a bejelentését is elmulasztja és a tisztántartási munkát sem végzi el, úgy az E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt.-vel szerződött vállalkozó jogosult és köteles a munkát a jogszabályok és a szabvány előírásai szerint elvégezni!

Kérjük az ingatlantulajdonosok együttműködését, mivel mindenkinek érdeke az, hogy lakókörnyezetében a villamosenergia-ellátás minősége, a szolgáltatás folyamatossága biztosított legyen és azt ne zavarják, akadályozzák a villamoshálózathoz érő ágak, növények által előidézett feszültségproblémák, üzemzavarok és áramszünetek.

A villamoshálózat alatt és közelében kizárólag alacsony növésű fafajták telepítését és megtartását javasoljuk.

Együttműködésüket köszönjük.

E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt.

Debrecen, 2015-10-06.

 
Pályázati felhívás
2015. október 05. hétfő, 09:39

Csabacsűd Nagyközség Önkormányzata
2016. évre meghirdeti
a Bursa Hungarica
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot

a felsőoktatási hallgatók és a felsőoktatási tanulmányokat 2016 szeptemberében kezdeni kívánó,
hátrányos szociális helyzetű fiatalok számára.

A pályázat elektronikusan és papír alapon történő benyújtásának határideje:
2015. november 9. 16 óra

Az EPER-BURSA rendszerbe az alábbi linkre kattintva léphetnek be:

Letölthető dokumentumok

 
Európa a polgárokért

 
Tájékoztatás

Tisztelt Lakosság!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Csabacsűd Nagyközség területén megvalósult szennyvízcsatorna- beruházás műszaki átadásának napja: 2015. július 20.

A 2003.évi LXXXIX. törvény 11.§-a alapján az év közben üzembe helyezett közcsatorna esetében talajterhelési díjfizetési kötelezettség terheli azt a szennyvízkibocsátót, aki a műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára nem köt rá az üzembe helyezést követő 90. napig, azaz településünk esetében, 2015. október 18. napjáig.

A Képviselő-testület döntése alapján egy évig, azaz 2016. július 19-ig mentesíti a lakosságot a talajterhelési díj megfizetése alól.

Az Alföldvíz Zrt. a lakosság részére további kedvezményt biztosít azzal, hogy 2015. augusztus 1-2015.szeptember 30. napja között lebonyolított rákötések esetében két hónapig nem számít fel csatornadíjat.

Csabacsűd, 2015. augusztus 4.

Molnár József
polgármester

 
Tájékoztató a házi szennyvízvezeték építéséről, csatornaszolgáltatás igénybevételéről
2015. július 31. péntek, 12:37

Az Alföldvíz Regionális Víziközmű-szolgáltató Zrt. házi szennyvízvezeték építésével és a csatornaszolgáltatás igénybevételével kapcsolatos tájékoztató levele a képre kattintva letölthető.

 
Katonai toborzás

Bővebben...
 
Csabacsűd története és népélete

Csabacsűd település alapításának 90. évfordulója alkalmából megjelent Dr. Sindely Pál Csabacsűd története és népélete című könyve.

A kötet megvásárolható a Nagyközségi Könyvtárban (5551 Csabacsűd, Szabadság u. 44.) a könyvtár nyitvatartási idejében.

 
Tájékoztatás szabadtéri tűzgyújtás és tűzmegelőzés szabályairól
2015. március 03. kedd, 06:50

2015. március 05-án hatályba lép az 54/2014. (XII. 5.) BM rendelettel kiadott Országos Tűzvédelmi Szabályzat (OTSZ), amelyben több olyan használati előírás szerepel, mely a korábbi rendeletben nem volt kellően szabályozva. Ilyen például a rendelet szabadtéri tűzgyújtásra vonatkozó része. Ezen előírások pontos ismerete szükséges a gazdálkodó tevékenységet végzőkön kívül a lakosság körében is, mivel az előírások megsértése esetén a hatóságnak tűzvédelmi bírság kiszabását kell kezdeményeznie az elkövetők ellen.

A BM rendelet szerint a lábon álló növényzet, tarló, növénytermesztéssel összefüggésben és a belterületi ingatlanok használata során keletkezett hulladék szabadtéri égetése tilos.

Külterületen az ingatlan tulajdonosa, használója a tűzvédelmi hatóság engedélyével legfeljebb tíz hektár egybefüggő területen irányított égetést végezhet. A katasztrófavédelmi hatósági engedély nem mentesíti az érintettet az egyéb engedélyek beszerzése alól. Mentesül az égetési, tűzgyújtási tilalom alól a katasztrófavédelmi szerv állománya, ha tevékenysége a károk csökkentésére, a tűz terjedésének megakadályozására, szabályozására irányul. Ha jogszabály másként nem rendelkezik, az ingatlan tulajdonosa, használója köteles a területet éghető hulladéktól és további hasznosításra nem kerülő száraz növényzettől mentesen tartani.

Bővebben...
 
Békés Megyei Ivóvízminőség-javító Program
2015. február 12. csütörtök, 06:49

A "Békés Megyei Ivóvízminőség-javító Program" elnevezésű, KEOP-1.3.0/09-11-2012-0009 azonosítószámú projekt hálózatrekonstrukciós munkáinak a települést érintő 2015. I. negyedévi várható kivitelezési munkái:

Helyszín Műszaki tartalom
József Attila u. Gerincvezeték építés
Szabadság u. Gerincvezeték építés
József A. u. 7. Tűzcsap beépítés
Ady E. u. 1. Tűzcsap beépítés
Szabadság u. 25. Tűzcsap beépítés
Szabadság u. 1. Tűzcsap beépítés
Jókai u. - Zrínyi u. sarok Tűzcsap beépítés
Bacsó B. u. 2. Tűzcsap beépítés
Bacsó B. u. 25. Tűzcsap beépítés
Somogyi u. 19. Tűzcsap beépítés
Kossuth u. - Arany u. sarok Tűzcsap beépítés
Arany u. 32. Tűzcsap beépítés
Arany u. 46. Tűzcsap beépítés
Ady u. 22. Tűzcsap beépítés
Ady u. 17. Tűzcsap beépítés
Munkácsy u. - Táncsics u. sarok Tűzcsap beépítés
Kossuth u. - Somogyi u. sarok Tűzcsap beépítés
Munkácsy u. - Bacsó u. Mosatócsomópont kialakítás
Dózsa u. - Petőfi u. Mosatócsomópont kialakítás
Szabadság u. - József A. u. Mosatócsomópont kialakítás
Iskola u. - Jókai u. Mosatócsomópont kialakítás
Vasút u. - Dózsa u. Mosatócsomópont kialakítás
Táncsics u. - Ady u. Mosatócsomópont kialakítás
Szabadság u. - Kossuth u. Mosatócsomópont kialakítás
 
Rendelet kihirdetése
2014. december 17. szerda, 00:00

Csabacsűd Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. december 17-i ülésén megalkotta az alábbi rendeletet, így azt kihirdetem:
21/2014.(XII.17.) önkormányzati rendelet a helyi építési szabályzatról szóló 20/2006.(IX.18.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Kasikné Csík Zsuzsanna
jegyző

 
<< Első < Előző 1 2 Következő > Utolsó >>

1. oldal / 2

Keresés

Hasznos linkek

Közlekedés
Látogatók

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterMa6
mod_vvisit_counterTegnap127
mod_vvisit_counterA héten305
mod_vvisit_counterMúlt héten672
mod_vvisit_counterEbben a hónapban1283
mod_vvisit_counterMúlt hónapban3388
mod_vvisit_counterÖsszesen223814